Hợp pháp

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

VEXOS đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trên trang web này là chính xác và cập nhật. VEXOS không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trên trang web này. VEXOS có quyền thay đổi nội dung của trang web này theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn.

Quyền duyệt trang web và quyền hạn chế để tạo bản sao
Bạn có thể duyệt trang web này để biết thông tin và có thể in các bản sao nội dung của nó để sử dụng cho riêng bạn. Bạn phải có được sự đồng ý trước bằng văn bản của VEXOS nếu bạn muốn kết hợp tất cả hoặc một số nội dung vào trang web hoặc tài liệu bằng văn bản của riêng bạn, hoặc tạo ra "tác phẩm phái sinh". Để có được sự cho phép bằng văn bản của VEXOS, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn cho info@vexos.com.

Hãy nhớ rằng, mặc dù có thể dễ dàng sao chép thông tin hoặc trang web trên không gian mạng, nhưng điều này không có nghĩa là làm như vậy là hợp pháp.

Bản quyền
Thông tin có trong trang web và tất cả bản quyền đối với thông tin đó là tài sản của VEXOS. Chủ sở hữu của bất kỳ thông tin có bản quyền nào là tài sản của bên thứ ba và được bao gồm trong trang web của VEXOS sẽ được nêu trên trang web. Các phần nội dung của trang web này được đăng ký với Văn phòng Bản quyền Liên bang. Vui lòng tự làm quen với luật bản quyền của Hoa Kỳ và Quốc tế trước khi sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào thu được từ trang web này.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Vui lòng hiểu rằng khi bạn truy cập một trang web khác thông qua trang web này, VEXOS không chịu trách nhiệm về trải nghiệm của bạn với trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, VEXOS không xác nhận hoặc đề xuất các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung của chúng bao gồm bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được bao gồm bởi một liên kết trong trang web này.

Không bảo hành; Giới hạn trách nhiệm pháp lý
VEXOS không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trên trang web này. QUYỀN TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NGUYÊN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. VEXOS không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn, doanh thu bị mất hoặc mất lợi nhuận, có thể do việc sử dụng trang web này.